август 10, 2021

Отворен повик за прибирање на понуди за мониторинг аларм уреди за “Итно копче”

Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамките на проектот

,,Поддршка за инклузивен развој на услуги за долгорочна грижа во заедниците преку инкорпорирање на партиципативни пристапи на различни чинители’’, поддржан од Европската унија, претставена преку Европската комисија, го објавува следниот отворен повик за прибирање на понуди:

Набавка и испорака на 60 мониторинг аларм уреди за сервис Итно копче

Архивски број : 0507-767

Целиот оглас со бараните спецификации може да го најдете на следниот линк (pdf).

Документацијата која се поднесува во оригинална верзија за повикот треба да е заверена од понудувачот со печат и со потпис на одговорното лице и целосна и точна адреса во затворен плик.

Затворениот плик потребно е да биде адресиран на ЦКРСМ-Архива, на бул. Кочо Рацин бр. 13, 1000 Скопје, со назнака  НЕ ОТВАРАЈ со точно наведениот архивски број за набавката, преку пошта или со директно предавање на документацијата на пријавницата на ЦКРСМ.

Рок за доставување на понуди: 25.08.2021

# InCARE-Europe #EaSI #LongTermCare

< врати се назад