јули 24, 2017

Подигање на јавната свест и едукација за намалување на ризици од катастрофи