април 11, 2017

Рано опоравување и отпорност – Поплави скопје 2016 – Поддржано од Австриска развојна агенција и Австриски Црвен Крст