февруари 21, 2017

Креирање на можности за нови вработувања на жената“, финансиран од Европска Унија

Почитувани,

Дозволете ми да го поздравам Вашето присуство на денешниот состанок, кој се организира во рамките на проектот „Креирање на можности за нови вработувања на жената“, финансиран од Европската Унија. Целта на состанокот е да се претстават целите на проектот, врз основа на кои ќе се имплементираат активности во текот на годината преку Црвениот крст на град Скопје, во партнерство со Здружението Хуманост и Австрискиот црвен крст. Проектот претставува придонес кон реализација на националните стратегии за вработување и стратегијата за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија,  и е потврда за развој на социјални програми за поддршка на ранливите целни групи во насока на подобрување на нивната конкурентност на пазарот на трудот.

Преку овој проект ќе се зголеми интеграцијата на долгорочно невработените жени(40) над 40 годишна возраст на пазарот на трудот. Со  проектот ќе се придонесе да се развие и верификува програма за обука за негуватели за грижа на стари лица во домашни услови, како и да се развијат знаења и вештини на долгорочно невработени жени за обезбедување на  мобилни социјални услуги за стари лица во нивите домови.

Црвениот крст на Република Македонија од 2011 година со поддршка на Австрискиот Црвен крст, како и поддршка од бизнис секторот развива  социјални и здравствени услуги за старите лица во нивните домови испорачани од страна на мобилни тимови од волонтери на Црвениот крст. 

Со поддршка на Министерството за труд и социјална политика и Градот Скопје, како и со подршка на корпоративниот сектор, во Црвениот крст на град Скопје функционира Дневен центар за стари лица и центар за давање услуги во домашни услови.

Министерството за труд и социјална политика, согласно „Националната стратегија за стари лица 2010-2020“, го подржува развојот на овие вонинституционални форми за заштита на стари лица, во кои центри покрај ангажираните кадри, согласно стандардите постојат можности за вработување и на негуватели за унапредување на социјалните услуги на старите лица во нивните домови. Во моментот во Македонија „Хуманост“ се единствени кои имплементираат  верификувана програма за едукација на негователи  за грижа на стари лица. И покрај услугите кои се нудат од ова здружение сепак  тие се недоволни да ги задоволат барањата на голем број стари лица кои имаат потреба од таков вид на социјални услуги во домот. Постои потреба од натамошно развивање и проширување на програмите за обука за негователи за обезбедување на  таков вид на услуги во Скопје, но исто така и  во останатите општини во внатершноста на земјата. Согледувајќи ја оваа состојба Црвениот крст на РМ со овој проект ќе овозможи да се зајакнат капацитетите на догорочно  невработени жени, кои се една од најранливите категории, да се стекнат со вештини и знаења за  испорака на  нови социјални услуги за старите лица. Тие ќе се здобијат со сертификат  со што ќе ја зголемат својата конкурентност на пазарот на трудот.

Преку обезбедување на пилот услуги за стари лица во домашни услови (80),  обучените негователки  ќе развијат вештини за зголемена одржливост за вработување, како и ќе се развијат наменски услуги за стари и изнемоштени лица во домашни услови кои се од суштинско значење за развој на формите за вонинститционализација на социјалните услуги за подобрување на квалитетот на животот на старите лица.

Исто така од големо значење за проектот е партнерството и со Австрискиот Црвен крст кој има долгогодишно искуство во спроведување на програмата за грижа и нега на стари лица во домашни услови.

Од исклучително значење е соработката и поддршка во имплементација на проектот од страна на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за образование и наука, Центарот за образование на возрасни, Агенцијата за вработување на РМ и Центарот за вработување на град Скопје, Геронтолошкиот завод „13 Ноември“. Преку вклученоста на сите релевантни чинители во спроведување на проектните активности ќе се овозможи да се даде  заеднички придонес за одговор  на два големи предизвици во Македонија: за вработување на лицата со најслаба позиција на пазарот на труд, како и развој на нови мобилни услуги за социјална помош и грижа за ранливите групи.

< врати се назад