октомври 13, 2022

Правилник за именување и разрешување на Генерален секретар на ЦКРСМ, секретар на ЦКГС и секретар на ООЦК на ЦКРСМ – ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ