декември 5, 2022

Обука за Психо-социјална поддршка при итни и кризни состојби

Од 02 до 04 Декември 2022 се одржа  обука за психо-социјална поддршка при итни и кризни состојби. Оваа обука е втор дел од модулот за психо-социјална поддршка, со тема КОНТАКТ И КОМУНИКАЦИЈА И КРЕИРАЊЕ БЕЗБЕДНОСТ ЗА СОРАБОТКА. Обуката вкупно се состои од 5 циклуси, и предвидено е да заврши во Февруари 2023 година. Учесниците на обуката преку вежбовни активности, играње на улоги во реалистични сценарија и интерактивни предавања се стекнаа со знаења и искуство за пружање на прва психолошка помош на вознемирени лица. Учесниците се групираат во регионални тимови за психо-социјален одговор при кризи и се дел од компонентата за справување и дејствување во кризи на Центарот на Ментално Здравје и Психо-социјална поддршка.  

< врати се назад