јуни 10, 2019

Одржана работилница на клуб на дисеминатори за Меѓународно хуманитарно право (МХП)

Во периодот од 7 до 9 јуни 2019 год. во Струга се одржа работна средба на Клубот на дисеминатори за Меѓународно хуманитарно право и претставници на стручната служба на Црвен крст на Република Македонија.

Цел на работната средба беше да се дискутираат моменталните состојби и активности на националното друштво во сферата на меѓународното хуманитарно право и активностите кои треба да ги преземе Црвениот крст на Република Македонија, со поддршка на Клубот на дисеминатори на МХП наменети за промовирање на МХП пред различни целни групи во државата, особено пред студентската младина, АРМ и МВР, и сите одговорни институции кои имаат одредена улога во промовирањето и дисеминирањето на МХП во Република Македонија.

Работната средба резултираше со повеќе заклучоци за активности кои треба да се преземат на краткорочна и среднорочна основа.

< врати се назад