јули 6, 2022

Оглас за вработување

Црвениот крст на Република Северна Mакедонија е по потрага по Проектен асистент за проекти поддржани од Австриската Агенција за развој и Европската Комисија.

Позицијата подразбира вработување на определено време со 40 часа неделно.

Работно време: Понеделник до Петок : 08.00 до 16.00 часот.

Опис на работни задачи:

 • учествува во подготовка на наративни и финансиски извештаи и реализација на проектните активности
 • подготвува писма, дописи, листи на учесници, покани, агенди,информации, фотографии во согласност со потребите на проектите
 • подготовка на барања за набавка, Услови за работење – ТоР, технички спецификации, на добра/услуги согласно проектните побарувања
 • комуницира со меѓународни и локални партнери и донатори, го известува координаторот и со негова консултација ги превзема следните чекори во однос на имплементацијата на проектните активности;
 • дава поддршка при планирање, подготовка и аплицирање на проекти базирано на организациските потреби;
 • закажува и зема учество во средби и состаноци со релевантни партнери и донесувачи на одлуки на локално и регионално ниво во претходна координација со координаторот;
 • остварува меѓународна комуникација за дејноста и за резултатите го информира координаторот;
 • учествува на обуки, семинари и конференции на локално, регионално и меѓународно ниво;
 • подготвува дневни, неделни, месечни и годишни планови за работа и реализираните активности; 
 • учествува или подготвува самостојно материјали за пошироката јавност во однос на проектните постигнувања
 • врши супервизија на ангажираните консултанти

Потребни квалификации:

Работно искуство: Минимум една година работно искуство во работа со проекти поддржани од меѓународни организации.

Образование : Завршено високо образование од областа на општествените науки (бизнис администрација, маркетинг, менаџмент, јавна администрација, меѓународни односи, правни, политички студии, односи со јавност, социјални студии)

Јазик: Течно говорење и пишување на Англиски јазик.

Дигитални вештини: Познавање на работа со MS Office пакет (Word, Excel, Powerpoint), интернет, мејл апликации, комуникациски платформи Microsoft Teams, Zoom.

Други професионални квалификации, способности и вештини:

 • Одлични комуникациски, презентациски и организациски вештини.
 • Способност за стратешко планирање и критичко размислување
 • Способност за добро менаџирање со време, луѓе и рокови
 • Способност за самостојна работа под минимална супервизија ќе се смета за предност.
 • Конзистентност, концизност и темелност во работата.
 • Чувство за мултикултурализам и недискриминација

Почетна нето плата : 30.500,00 денари

Заинтересираните кандидати,на мејл адресите :  tamara.grbevska@redcross.org.mk; stolevska@redcross.org.mk

потребно е да ги достават следните документи:

 • Кратка биографија на англиски јазик
 • Универзитетска диплома за завршено образование
 • Кратко мотивациско писмо, со наведени минимум две професионални референци.

Селектираните кандидати ќе бидат повикани на индивидуално интервју.

Огласот трае до 12.07.2022 година до 15 часот.

< врати се назад