Политика за приватност – Доброволен крводарител

Privacy Policy

The personal data privacy policy of the mobile application regulates the manner in which the Red Cross of the Republic of North Macedonia collects, uses, maintains and discloses the data collected by the users (individually – “User”) of Voluntary blood donor (“Application”). This privacy policy applies to the mobile application only.

 

What information do we collect?

The Red Cross of the Republic of North Macedonia collects the following data when visiting the application:

 

Personal identification information

We may collect personally identifiable information from users in a variety of ways, related to the activities, services, features or available resources of the application.

 

Non-personal identification information

We may also collect non-personally identifiable information whenever you visit the application. Non-personally identifiable information may include the name of the browser, the type of computer, and technical information about the connection that the user uses when visiting the application, such as the operating system and the ISP, and similar information.

 

Search engine cookies

Our application may use cookies to enhance the user experience. The user’s browser browses the cookies on his computer for the purpose of storing records of the application visits. Users can choose to set their web browsers to reject cookies or issue a warning whenever cookies are sent. If users select this option, certain parts of the application may not work as intended.

 

How do we use the information we collect?

The Red Cross of the Republic of North Macedonia collects and uses information from users to facilitate assistance, training, activities and field activities with the main goal of helping those who need help the most.

 

We do not sell, exchange or rent personal information to third parties. Personal data may be disclosed only in accordance with the legal regulations specified in the regulation on personal data protection, as well as other applicable regulations.

 

Third party websites and links

Users may find ads or other content on our application that links to other sites and services of our partners, donors, and other third parties. We do not control the content or links contained on those sites and are not responsible for the actions of employees of the sites linked to or from our application.

 

Privacy policy for the web application only

This privacy policy applies only to information collected through our web application and does not apply to personal data collected in any other way.

 

Changes in the privacy policy

The Red Cross of the Republic of North Macedonia has the right to update this privacy policy at any time. When we do this, we will notify the main application of the web application and revise the update date at the end of this application.

 

Acceptance of the terms

By using this application, the user agrees to the provisions of the privacy policy of the application. If you do not agree with the policy, please do not use our application.

 

Contact us

If you have any questions regarding the Privacy Policy of the application, practices or communication with the application, please contact us at: mrc@redcross.org.mk

Политика на приватност

Политиката за приватност на личните податоци на мобилната апликација го уредува начинот на кој  Црвен крст на Република Македонија  ги собира, користи, одржува и открива податоците собрани од корисниците (поединечно – „Корисник“) на Доброволен крводарител („Апликација“). Оваа политика за приватност се однесува единствено за мобилната апликација.

 

Кои информации ги собираме?

Црвениот крст на Република Македонија ги собира следниве податоци при посета на апликацијата:

 

Лични идентификациски информации

Ние може да собираме лични идентификациски информации од корисниците на разни начини, а во врска со активностите, услугите, карактеристиките или достапните ресурси на апликацијата.

 

Идентификациски информации што не се лични

Ние може да собираме и идентификациски информации за корисниците што не се лични, секогаш кога ја посетуваат апликацијата. Идентификациските информации што не се лични може да ги вклучуваат името на пребарувачот на интернет, типот на компјутерот, како и технички информации за конекцијата што ја користи корисникот при посета на апликацијата, како што се оперативен систем и испорачувачот на интернет-услугата и слични информации.

 

Колачиња на пребарувачот на интернет

Нашата апликација може да користи колачиња за да се подобри корисничкото искуство. Пребарувачот на интернет на корисникот ги чува колачињата на неговиот компјутер заради цели на чување записи за посетите на апликацијата. Корисниците може да изберат да ги наместат своите пребарувачи на интернет да ги одбијат колачињата или да јават предупредување секогаш кога ќе се пратат колачињата. Доколку корисниците ја одберат таа можност, одредени делови од апликацијата може да не функционираат како што е предвидено.

 

Како ги користиме собраните информации?

Црвениот крст на Република Македонија  ги собира и користи информациите од корисниците за да ја фасцилитира помошта, обуката, активностите и теренската активност со главна цел да им помогне на оние на кои им е помошта им е најпотребна.

 

Личните информации, не ги продаваме, разменуваме или изнајмуваме на трети лица. Личните податоци може да се откријат само во согласност со законските прописи наведени во регулативата за заштитата на личните податоци, како и другата важечка регулатива.

 

Веб-страници и линкови на трети лица

Корисниците може да најдат реклами или друга содржина на нашата апликација, кои водат кон други страници и сервиси на наши партнери, донатори, и други трети лица. Ние не ја контролираме содржината или врските што се присутни на тие страници и не сме одговорни за постапките на вработените од страниците што се поврзани кон или од нашата апликација.

 

Политика за приватност на личните податоци само за веб-апликацијата

Оваа политика за приватност на личните податоци се однесува само за информациите што се собираат преку нашата веб-апликација и не се однесува за личните податоци што се собираат на други начини.

 

Промени во политиката за приватност на личните податоци

Црвениот крст на Република Македонија  има право да ја ажурира оваа политика за приватност на личните податоци во кое било време. Кога ќе го направиме тоа, ќе дадеме известување на главната апликација на веб-апликацијата и ќе го ревидираме датумот на ажурирање на крајот на оваа апликација.

 

Прифаќање на условите

Со користење на оваа апликација, корисникот се согласува со одредбите од политиката за приватност на личните податоци на апликацијата. Доколку не се согласувате со политиката, ве молиме не користете ја нашата апликација.

 

Контактирајте нé

Доколку имате прашања во врска со Политиката за приватност на личните податоци на апликацијата, практиките или комуникацијата со апликацијата, ве молиме контактирајте нé на: mrc@redcross.org.mk

 

Politika e privatësisë

 

Politika e privatësisë e aplikacionit celular të aplikacionit celular rregullon mënyrën në të cilën Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë mbledh, përdor, mirëmban dhe zbulon të dhënat e mbledhura nga përdoruesit (individualisht – “Përdoruesi”) i Dhurues vullnetar gjaku (“Aplikacioni “). Kjo politikë e privatësisë vlen vetëm për aplikacionin celular.

 

Çfarë informacioni mbledhim?

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë mbledh të dhënat e mëposhtme kur viziton aplikacionin:

 

Informacion personal i identifikimit

Ne mund të mbledhim informacione të identifikueshme personalisht nga përdoruesit në mënyra të ndryshme, në lidhje me aktivitetet, shërbimet, tiparet ose burimet e disponueshme të aplikacionit.

 

Informacione identifikimi jo-personale

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione të identifikueshme personalisht për përdoruesit që vizitojnë aplikacionin çdo herë. Informacioni i identifikueshëm jo personal mund të përfshijë emrin e shfletuesit, llojin e kompjuterit dhe informacionin teknik në lidhje me lidhjen që përdoruesi kur viziton aplikacionin, të tilla si sistemi operativ dhe ISP, dhe informacione të ngjashme.

 

Biskota të motorëve të kërkimit

Aplikacioni ynë mund të përdorë cookies për të rritur përvojën e përdoruesit. Shfletuesi i përdoruesit ruan cookies në kompjuterin e tij me qëllim të ruajtjes së shënimeve të vizitave të aplikacioneve. Përdoruesit mund të zgjedhin të vendosin shfletuesit e tyre të internetit që të refuzojnë cookies ose të lëshojnë një paralajmërim sa herë që cookies dërgohen. Nëse përdoruesit zgjedhin këtë opsion, pjesë të caktuara të aplikacionit mund të mos funksionojnë siç është menduar.

 

Si i përdorim informacionet që mbledhim?

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë mbledh dhe përdor informacion nga përdoruesit për të lehtësuar ndihmën, trajnimin, aktivitetet dhe aktivitetet në terren me qëllimin kryesor për të ndihmuar ata që kanë më shumë nevojë për ndihmë.

 

Ne nuk shesim, shkëmbejmë ose marrim me qira informacione personale te palët e treta. Të dhënat personale mund të zbulohen vetëm në përputhje me rregulloret ligjore të specifikuara në rregulloren për mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe rregulloret e tjera të zbatueshme.

 

Uebfaqe dhe lidhje të palëve të treta

Përdoruesit mund të gjejnë reklama ose përmbajtje tjetër në aplikacionin tonë që lidhen me faqet dhe shërbimet e tjera të partnerëve tanë, donatorëve dhe palëve të tjera të treta. Ne nuk kontrollojmë përmbajtjen ose lidhjet e përmbajtura në ato faqe dhe nuk jemi përgjegjës për veprimet e punonjësve të faqeve të lidhura me ose nga aplikacioni ynë.

 

Politika e privatësisë vetëm për aplikacionin në internet

Kjo politikë e privatësisë zbatohet vetëm për informacionin e mbledhur përmes aplikacionit tonë në internet dhe nuk zbatohet për të dhënat personale të mbledhura në ndonjë mënyrë tjetër.

 

Ndryshimet në politikën e privatësisë

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë ka të drejtë të azhurnojë këtë politikë të privatësisë në çdo kohë. Kur ta bëjmë këtë, ne do të njoftojmë aplikacionin kryesor të aplikacionit në internet dhe do të rishikojmë datën e azhurnimit në fund të këtij aplikacioni.

 

Pranimi i termave

Duke përdorur këtë aplikacion, përdoruesi bie dakord me dispozitat e politikës së privatësisë së aplikacionit. Nëse nuk jeni dakord me politikën, ju lutemi mos përdorni aplikacionin tonë.

 

Na kontaktoni

Nëse keni pyetje në lidhje me politikën e privatësisë së aplikacionit, praktikave ose komunikimit me aplikacionin, ju lutemi na kontaktoni në: mrc@redcross.org.mk

< врати се назад