ноември 6, 2022

Претставување на процесот „Трансформација 28“ пред претседателите на ООЦК/ЦКГС и ЦКРСМ

Во периодот 4-6 ноември 2022 година во Струга се одржа работна средба со Претседатели на општински организации на Црвен крст, Црвен крст на град Скопје и Црвен крст на Република Северна Македонија како и членови на Раководниот одбор на Црвен крст на Република Северна Македонија. Една од темите за која се издвои посебно внимание беше претставување на текот на процесот „Трансформација 28“, односно прикажување на финализацијата на консултативната фаза и идентификуваните првични области кои ќе подлежат на процеси на трансформирање во наредниот 5 годишен период. Претставени беа иницијални размислувања во рамките на 25 идентификувани теми за кои во поширока дискусија учесниците искажуваа поддршка и подготвеност за активни заложби во претстојниот период. Едногласно беше потврдена потребата од воведување на одредени развојни реформи во организацијата со цел ефикасно и прогресивно функционирање и соодветно и навремено задоволување на потребите на заедницата.

< врати се назад