Придобивки од партнерството и соработката со Црвениот крст

  • Градењето на партнерство и соработка со Црвениот крст на РМ придонесува за:
  • Зголемен углед и имиџ како општествено одговорни претпријатија
  • Зголемена доверба на корисниците на услугите или производите на претпријатија
  • Зголемен број на лојални корисници
  • Емоционален ангажман на вработените како волонтери за имплементација на општествени програми за помош на ранливи целни групи на население
  • Зголемена свест и разбирање на вработените за општествената одговорност на сопственото претпријатие и јакнење на тимската работа
  • Зголемен публицитет во јавноста
  • Промоција на услуги и производи пред партенери и донатори на Црвениот крст на РМ, вработените и волонтерите, како потенцијални клиенти на компаниите
  • Јавно демонстрирање на вредноста на компанијата, изолирање на негативниот публицитет и др

< врати се назад