Прирачници

Прирачник за никотинизам

Прирачник за алкохолизам

Прирачник за дроги

Прирачник за врсничка едукација

Прирачник за развој на ресурси

Прирачник за обука за волонтерски менаџмент

Прирачник – За млади мотиватори во крводарителството

Пристап чекор по чекор

Прирачник – За млади мотиватори во крводарителството

Пристап чекор по чекор

Прирачник за пиер едукатори за превенција од ХИВ/СИДА и сексуално преносливи болести

Епидемиска контрола за волонтери

Прирачник – Општа дисеминација на МХП

Прирачник – Општа дисеминација на МХП за одбрана и безбедност

Прирачник – За дисеминација на МХП за Законодавна и извршна власт

Прирачник- За дисеминација на MХП за локална власт

Прирачник – За општа дисеминација на МХП за млади

Прирачник – За дисеминација на МХП за новинари

Мониторинг и Евалуација

Прирачник за раководење на локално ниво

Прирачник за комуникации во кризни состојби

Прирачник за планирање и подготвка на проекти

Прирачник за самозаштита во случај на катастрофа (Брошура за катастрофи)

Заеднички Развој на Заедницата

ЗРЗ Прирачник за координатори

ЗРЗ Како да се подготви извештај

ЗРЗ Прирачник за план мониторинг и евалуација

ЗРЗ Сет на инструменти

ИНК план комплет

Правилник за волонтирање

Волонтерски менаџмент

Стандарди за брендирање на ЦКРМ

< врати се назад