декември 22, 2016

Како да се заштитиме од земјотрес? – Македонски јазик