февруари 26, 2024

СПРОВЕДЕНА ПРОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИСКИ КАПАЦИТЕТИ ВО ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОХРИД

Во периодот 24-25.02.2024 година, во Општинската организација Охрид се спроведе Проценка на организациски капацитети (ПОКОО). Преку партиципативен метод каде најпрво Општинската организација формира комплементарен локален тим составен од вработени лица, членови на раководната структура и волонтери на организацијата, низ сет на алатки меѓу кои матрица со дефинирани индикатори, студии на случај за развој на ООЦК, ПОКОО игра за развој на Општинска организација и други дополнителни вежби водени од страна на обучените ПОКОО фасилитатори, се подготвува пристап кој е соодветен за таа Општинска организација со сите нејзини карактеристики и специфики. Со помош овој инструмент развиен од Меѓународната Федерација на друштвата на Црвен крст и Црвена полумесечина, ООЦК Охрид на структуриран начин се самооцени во 34 организациски области во работењето, го препозна нивото на кое се наоѓа во контекст на овие области, утврди приоритети за развој за наредната година и подготви план со развојни активности на Општинската организација.

 

< врати се назад