август 25, 2022

ГО ПРОШИРУВАМЕ НАШИОТ ТИМ!

Сакате да работите во пријатна атмосфера, мотивирани и постојано со можност за напредок во кариерата? Искористете ги можностите кои Ви ги нудиме и станете дел од нашиот успешен тим.

Доколку сметате дека сте подготвени за комуникативна и креативна работа продолжете да читате.

Црвен крст на Република Северна Македонија е хуманитарна организација која работи на спречување и ублажување на човековото страдање, заштита на животот и здравјето, унапредување на социјалната состојба, обезбедувајќи почит и достоинство за човековото битие, а особено во случај на несреќи и катастрофи,  го промовира меѓународното хуманитарно право и хуманите вредности, поттикнува доброволно ангажирање и постојана подготвеност за давање помош, како и универзално чувство за солидарност и хуманост.

Канцеларијата на Црвениот крст на Република Северна Македонија има стручна служба која брои вкупно 25 вработени кои работат на обезбедување на поддршка, координација и мониторинг на работата на општинските организации.

Назив на работното место: Асистент за административно правни работи во Црвен крст на РСМ

Позицијата подразбира вработување на определено време со 40 часа неделно.

Работно време: Понеделник до Петок : 08.00 до 16.00 часот.


Локација
: Црвен крст на Република Северна Македонија

Адреса: Бул. Кочо Рацин бр.13, Скопје  

Потребни квалификации:

Образование : Завршено високо образование од областа на општествените науки (правни, политички студии, социјални студии, јавна администрација). Јазик: Течно говорење и пишување на Англиски јазик.

Дигитални вештини: Познавање на работа со MS Office пакет (Word, Excel, Powerpoint), интернет, мејл апликации, комуникациски платформи Microsoft Teams, Zoom.

Предност имаат кандидатите со завршен правен факултет и со минимум две година работно искуство во област на административно и канцелариско работење – офис менаџмент.

Други професионални квалификации, способности и вештини:

 • Комуникативна и позитивна личност
 • Организациски и аналитички способности
 • Способност за презентација и адаптација на работните услови
 • Критичко размислување
 • Тимски работник
 • Мотивиран за работа
 • Иновативен и креативен
 • Способност за добро менаџирање со време, луѓе и рокови
 • Познавање на развојните стратегии и политики во областа
 • Чувство за мултикултурализам и недискриминација

Опис на работното место:

            Работни должности:

 • Го организира и врши канцелариското работење;
 • го врши архивското работење согласно законските прописи од оваа област вклучувајќи: архивирање на сите предмети според планот на архивските знаци и листите на категории за чување на архивската граѓа и на документарниот материјал и ги следи прописите кои се однесуваат на оваа област
 • се грижи за собирање, средување и обработување на архивски материјали како и негово безбедно чување на архивскиот материјал
 • издава реверси за земени предмети од архива;
 • води грижа за заштита и доверливоста на лични и други податоци на ниво на централната канцеларија;
 • ги следи прописите кои се однесуваат на административното работење и подготвува интерни акти
 • подготвува писма и дописи од својата област на работа;
 • подготвува договори за набавки и учествува во подготовка на документација за набавка;
 • се грижи за доследна примена на интерни акти за набавки и ја советува комисијата за набавки за нивна правилна примена
 • води грижа и евиденција за движен и недвижен имот на организацијата;
 • ги советува и дава поддршка на општинските организации и ЦКГС поврзано со имотно-правните прашања;
 • ја застапува организацијата пред Управните и Судските органи со овластување на Генералниот Секретар;
 • ги следи и се грижи за правилна примена на законите и подзаконските акти од областа на човечките ресурси кои се однесуваат на селекцијата, вработувањето и мобилноста во стручната служба на НД
 • ги подготвува сите видови на акти и документи кои се однесуваат на селектирањето и вработувањето преку јавен и интерен оглас
 • подготвува мислење за секретарите на ООЦК и ЦКГС
 • подготвува дневни, неделни, месечни и годишни планови за работа и реализираните активности

 

Почетна нето плата:  28.000,00 денари

Инструкции како да се аплицирате :

Заинтересираните кандидати на мејл адресите stolevska@redcross.org.mk   и alkhalili@redcross.org.mk потребно е да ги достават следните документи:

 • Кратка биографија
 • Универзитетска диплома за завршено образование
 • Кратко мотивациско писмо, со наведени минимум две професионални референци

 

Селектираните кандидати ќе бидат повикани на индивидуално интервју.

Огласот трае до  01.09.2022  година.

Ве очекуваме.

< врати се назад