ноември 11, 2022

ГО ПРОШИРУВАМЕ НАШИОТ ТИМ!

Црвен крст на Република Северна Македонија е хуманитарна организација која работи на спречување и ублажување на човековото страдање, заштита на животот и здравјето, унапредување на социјалната состојба, обезбедувајќи почит и достоинство за човековото битие, а особено во случај на несреќи и катастрофи,  го промовира меѓународното хуманитарно право и хуманите вредности, поттикнува доброволно ангажирање и постојана подготвеност за давање помош, како и универзално чувство за солидарност и хуманост.

Централната канцеларија на Црвениот крст на Република Северна Македонија има стручна служба која брои повеќе од 25 вработени кои работат на обезбедување на поддршка, координација и мониторинг на работата на општинските организации.

Назив на работното место: Самостоен стручен соработник за правни и советодавни работи


Локација
: Црвен крст на Република Северна Македонија

Адреса: Бул. Кочо Рацин бр.13, Скопје  

Потребни квалификации:

 • Универзитетска диплома за завршен правен факултет
 • Активно познавање на англиски јазик
 • Познавање на работа со компјутер MS Office (Word, Excel, Powerpoint), интернет и мејл апликации
 • Работно искуство најмалку три години

Други професионални квалификации, способности и вештини:

 • Комуникативна и позитивна личност
 • Организациски и аналитички способности
 • Способност за презентација и адаптација на работните услови
 • Критичко размислување
 • Тимски работник
 • Мотивиран за работа
 • Иновативен и креативен
 • Познавање на развојните стратегии и политики во областа
 • Чувство за мултикултурализам и недискриминација

 

Опис на работното место

Работни цели: Креирање на политики и програми и спроведување на нормативни акти во функција на организациска поддршка на управната и раководната структура

            Работни должности:

–    Подготвува нормативни акти во функција на организацијата

–     дава предлози и врши стручни анализи за прашања кои се од значење за примената на законодавството за Организацијата;

–     се грижи за почитување и толкување на одредбите од Законот и Статутот на Црвениот крст на Македонија и интерните акти на ЦКРСМ;

–    подготвува акти за потребите на Собрание и Раководен одбор на ЦКРСМ и се грижи за нивно доследно почитување;

–    ги организира седниците на Собрание и Раководен одбор на ЦКРСМ;

–    ги следи позитивните законски прописи кои се од интерес за организацијата и ги информира ООЦК и ЦКГС;

–    дава поддршка и ја следи примената на донесените интерни акти на ЦКРСМ и ги доставува до ЦКГС и ООЦК;

–    води грижи за имплементација на политики за безбедност и здравје при работа во соработка со лицето одговорно за човечки ресурси;

–   организира обуки и  советување на ООЦК и ЦКГС за дисминирање на нормативни акти;

–    дава правни совети за работењето на Службата за барање;

–    подготвува работни материјали за состаноци на комисии;

–    дава стручна помош и совети  и соработува во остварувањето на останатите надлежности од својот делокруг за имплементација на донесените одлуки и заклучоци;

–    предлага план за застапување и учествува во неговата изработка;

–    го информира раководителот за сработените активности усно или писмено;

–    ги советува од правен аспект Генералниот Секретар, Претстедателот и Раководниот одбор во врска со донесувањето на одлуки, заклучоци и други интерни акти;

–    се грижи за заштита на лични податоци

–     редовно ги следи промените во законската регулатива, стратегиите  и политиките на надлежните Министерства и Владата;

 Нето плата:  34.850,00 денари

Можност за напредок во кариерата и дополнителни бенефиции.

Инструкции како да се аплицирате :

Испратете ваша кратка биографија и мотивациско писмо (ЗОШТО да Ве викнеме токму Вас на интервју) на е-маил: stolevska@redcross.org.mk . Селектираните кандидати ќе бидат повикани на интервју во рок од 10 дена.

Огласот трае до  17.11.2022  година.

Ве очекуваме.

 

< врати се назад