октомври 2, 2015

ИЗРАБОТКА НА АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА КОНТРОЛА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА НА ЛОКАЛНО НИВО

Во рамките на проектот ДОТС интервенции во Р Македонија, поддржан од Глобалниот фонд за борба против Сида и туберкулоза на 30.09.2015 година во Битола беше реализирана работилница во голема група. На оваа работилница присуствуваа преставници од локалната самоуправа, матични лекари, претставници, од антитуберкулозниот диспанзер, претставници од образовните институции, претставници од медиумите и тн.

Работилницата имаше за цел запознавање на присутните со состојбата со туберкулозата во светот и кај нас, насоките на националната стратегија за контрола на туберкулоза во светот и кај нас, насоките на Националната стратегија за контрола на туберкулоза, анализата од спроведеното теренско истражување кое имаше за цел утврдување на знаењето на населението за ова заболување, проблемите со кои се соочуваат заболените од туберкулоза и нивните потреби.

Во текот на работилницата беше развиена дискусија помеѓу присутните претставници со цел изнесување на проблемите на локално ниво сврзани со ова заболување, издвојување на приоритетите и утврдување на предлог мерки за контрола на туберкулозата кои ќе бидат основа за изработка на локалниот акционен план кој треба да допринесе за оддржливо зголемувањена откривањето на ТБ заболените и стапката на излекување. Во нареданата фаза на овој проект ќе следи изработка на локалниот акционен план кој ќе ги одсликува наодите на досегашните активности и ќе вклучува реални, одржливи активности на локалната самоуправа на полето на туберкулоза и неговото доставување до советот на оваа локална самоуправа.

< врати се назад