ноември 15, 2019

Недела на грижа за старите лица

Современиот свет е во процес на демографска транзиција, не само во поглед на забавување на порастот на населението, туку и неговата структура е во фаза на менување поради намалување на учеството на младите и зголемување на старите лица. Како и во другите земји и во Северна Република Македонија бројот на старото население расте, а се очекува тој тренд во иднина уште повеќе да се зголеми.

Покрај помошта што ја обезбедуваат надлежните институции, грижата и помошта на старите лица е една од основните програмски активности на Црвениот крст на РСМ. Особено се дава значаен акцент за развој на сервиси за испорака на  социјални и здравствени услуги за помош и грижа  на старите лица во домашни услови. Исто така преку спроведување на соодветни активности се посветува внимание за активно и здраво стареење на населението. Како членки на мрежата ИнклузиваМ, и членови во Владините тела – Координативно тело за следење и евалуација на  имплементацијата на Националната Стратегија за стари лица и Советот за социјална сигурност, Црвениот крст на РСМ дава активен придонес во имплементација на мерките и активностите кои ги презема државата  за социјална вклученост на старите лица.

Со цел да се потенцира значењето за потребата од зголемена интеграција на старите лица, Црвениот крст на Република Северна Македонија  од 18 до 24 ноември со соодветни активности  ја одбележува Недела на грижа на старите лица, под мотото „Сите сме нивни деца“. Во текот на неделата преку општинските организации на Црвениот крст и Црвениот крст на град Скопје,  ќе се организираат следните активности: јавни настани со претставници на владини институции,  граѓанскиот сектор за поттикнување на активности за активно и здраво стареење и развој на вонинституционални форми за заштита на старите лица; посети на стари  и изнемоштени лица во нивни домови, особено во рурални средини, со вклученост на млади волонтери на Црвениот крст и ангажирање на  здравствени работници; едукативни работилници на теми од интерес за старите лица; креативни работилници; рекреативни активности, како и тематски работилници за поттикнување на социјална инклузија на старите лица. 

< врати се назад