Норматива

 • Одлука за висина на цената за организирање на курсна настава по прва помош за кандидати за возачи
 • Одлука за висина на надоместокот за предавачи и демонстратори на курсна настава по прва помош за кандидати за возачи
 • Одлука за утврдување на висина на надоместок за Црвен крст на РСМ по основ за курсна настава по прва помош за кандидати за возачи
 • Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за организирање на курсна настава и оспособување на кадидати за возачи на моторни возила за укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода
 • Решение за определување на офицер за заштита на личните податоци во Црвен крст на РСМ
 • Политика за заштита и одговор на сексуална експлоатација и злоупотреба
 • Пиолитика за превенција од корупција на ЦКРСМ
 • Правилник за формирање, присоединување, спојување, поделба и престанок на ООЦК, ЦКГС
 • Правилник за користење на службени платежни картички во ЦКРСМ
 • Правилник за именување и разрешување на Генерален секретар на ЦКРСМ, секретар на ЦКГС и секретар на ООЦК на ЦКРСМ – ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ
 • Правилник за методологија за определување на работни места и пресметување на плати во ЦКРСМ – ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ
 • Одлука за изменување и дополнување на Правилниот за изменување и разрешување на Генерален секретар
 • Правилник за именување и разрешување на Генерален секретар на ЦКРМ и секретари на ООЦК и ЦКГС
 • Одлука за дополнување на Правилникот за именување и разрешување на Генерален секретар на ЦК на РСМ, секретар на град Скопје и секретар на ООЦК
 • Правилник за методологија за определување на работни места и пресметување на плати во ЦКРСМ
 • Правилник за методологија за распределба на средства од надоместок при регистрација на возила и од цена на влезници на културно-забавни манифестации и спортски натпревари
 • Правилник за определување на денови за одбележување на традиционалните акциии манифестации и начинот на распределба на средства по основ на надоместок од доплатните поштенски марки
 • Правилник за организација на работата и систематизација на работните места во централната канцеларија на ЦКРСМ
 • Правилник за работа на Статутарните комисии на ЦКРМ
 • Правилник за работа на Фондот за видливост на ЦКРМ
 • Правилник за работа на Фондот за развој и проекти на ЦКРСМ
 • Правилник за утврдување на одговорност на општинските организации/Црвен крст на град Скопје, како и на органи и членови на раководни и управувачки структури и на носители на функции
 • Одлука за изменување на Правилникот за методологијата за определување на работни места и пресметување на плати во Црвен крст
 • Норматива
 • Политика за заштита и одговор на сексуална експлотација и злоупотреба