Норматива

 • Правилник за работа на Статутарните комисии на ЦКРМ
 • Одлука за изменување и дополнување на Правилник за организирање на курсна настава и оспособување на кандидати за возачи на моторни возила за укажување на прва помош
 • Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за прием и престанок на членство
 • Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за организирање на курсна настава и оспособување на кадидати за возачи на моторни возила за укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода
 • Правилник за работа на Фондот за видливост на ЦКРМ
 • Правилник за издавачка дејност на ЦКРМ
 • Одлука за изменување на Правилникот за прием и членство во ЦКРМ
 • Решение за определување на офицер за заштита на личните податоци во Црвен крст на РСМ
 • Правилник за работа на Фондот за развој и проекти на ЦКРСМ
 • Правилник за работа на фонд за видливост на ЦКРСМ
 • Правилник за користење на моторни возила на ЦКРМ.pdf
 • Политика за заштита и одговор на сексуална експлоатација и злоупотреба
 • Правилник за утврдување на одговорност на општинските организации/Црвен крст на град Скопје, како и на органи и членови на раководни и управувачки структури и на носители на функции
 • Политика за заштита на лични податоци на Црвен крст на РСМ
 • Правилник за користење на службени мобилни телефони
 • Пиолитика за превенција од корупција на ЦКРСМ
 • Одлука за изменување на Правилникот за методологијата за определување на работни места и пресметување на плати во Црвен крст
 • Правилник за начинот на известување за нарушување на безбедност на ЛП
 • Правилник за финансиско деловни процедури
 • Норматива
 • Правилник за формирање, присоединување, спојување, поделба и престанок на ООЦК, ЦКГС
 • Правилник за проценка на влијанието на ЗЛП
 • Правила за определување на обврските и одговорностите на администраторот
 • Правилник за користење на службени платежни картички во ЦКРСМ
 • Политика за заштита и одговор на сексуална експлотација и злоупотреба