Норматива

 • Правилник за финансиско деловни процедури
 • Правилник за проценка на влијанието на ЗЛП
 • Правилник за ТОМ за обезбедување тајност, заштита и безбедност на обработка на ЛП
 • Правилник за пренос на лични податоци
 • Правилник за начин на вршење на видео надзор
 • Правилник за методологија за утврдување на минимален број на членови во ООЦК на ЦКРСМ – ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ
 • Правилник за волонтирање во ЦКРМ
 • Правилник за доделување признанија на ЦКРМ
 • Правилник за методологија за утврдување на минимален број на членови во општинските организации на ЦКРСМ
 • ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛЕН БРОЈ НА ЧЛЕНОВИ ВО ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЦКРСМ.
 • Правилник за прием и престанок на членство во ЦКРМ
 • Одлука за дополнување на Правилникот за методологија за утврдување на минимален број на членови
 • Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за прием и престанок на членство
 • Одлука за изменување на Правилникот за прием и членство во ЦКРМ
 • Правилник за користење на моторни возила на ЦКРМ.pdf
 • Правилник за користење на службени мобилни телефони
 • Правилник за начинот на известување за нарушување на безбедност на ЛП
 • Правила за определување на обврските и одговорностите на администраторот
 • Правилник за прием и престанок на членство во ЦКРМ
 • Правила за работни односи на ЦКРСМ
 • План за справување со репутациски ризици на ЦКРСМ
 • Упататво за социјални медиуми
 • План за справување со репутациски ризици на Црвениот Крст на РСМ
 • Политика за онлајн комуникации
 • Одлука за висина на цената за организирање на курсна настава по прва помош за кандидати за возачи