Норматива

 • Правилник за прием и престанок на членство во ЦКРМ
 • Правилник за методологија за утврдување на минимален број на членови во ООЦК на ЦКРСМ – ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ
 • Правилник за волонтирање во ЦКРМ
 • Правилник за доделување признанија на ЦКРМ
 • Правилник за методологија за утврдување на минимален број на членови во општинските организации на ЦКРСМ
 • ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИК ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛЕН БРОЈ НА ЧЛЕНОВИ ВО ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЦКРСМ.
 • Правилник за прием и престанок на членство во ЦКРМ
 • Одлука за дополнување на Правилникот за методологија за утврдување на минимален број на членови
 • Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за прием и престанок на членство
 • Одлука за изменување на Правилникот за прием и членство во ЦКРМ
 • Правилник за користење на моторни возила на ЦКРМ.pdf
 • Правилник за користење на службени мобилни телефони
 • Правилник за финансиско деловни процедури
 • Правилник за работа на фонд за видливост на ЦКРСМ
 • Правила за работни односи на ЦКРСМ
 • План за справување со репутациски ризици на ЦКРСМ
 • Упататво за социјални медиуми
 • План за справување со репутациски ризици на Црвениот Крст на РСМ
 • Политика за онлајн комуникации
 • Одлука за висина на цената за организирање на курсна настава по прва помош за кандидати за возачи
 • Одлука за висина на надоместокот за предавачи и демонстратори на курсна настава по прва помош за кандидати за возачи
 • Одлука за утврдување на висина на надоместок за Црвен крст на РСМ по основ за курсна настава по прва помош за кандидати за возачи
 • Одлука за изменување и дополнување на Правилникот за организирање на курсна настава и оспособување на кадидати за возачи на моторни возила за укажување на прва помош на лица повредени во сообраќајна незгода
 • Политика за заштита и одговор на сексуална експлоатација и злоупотреба
 • Пиолитика за превенција од корупција на ЦКРСМ