септември 20, 2018

Превенција од трговија со луѓе во со акцент на миграции

Црвениот крст на Република Македонија (ЦКРМ) изминатите години активно дејствува на полето Трговија со луѓе со акцент на подобрување на превенцијата  на трговија со луѓе во земјата преку зајакнување  на капацитетите и подигање на свеста кај младата популација за сите форми на трговија со луѓе. Преку активностите на ова поле спроведени во повеќе Општински организации на Црвен крст и Црвен крст на град Скопје, се придонесе кон зајакнување на капацитетите на ЦКРМ за обезбедување на соодветна превенција на трговија со луѓе меѓу младата популација.

Во рамки на унапредување на постоечките алатки и форми за едуцирање на едукатори на споменатата тема, двајца претставници од Црвениот крст на Република Македонија  учествуваа на работилница на тема Трговија со луѓе со акцент на мигранти која се реализираше во периодот од 3 до 6 јули, во Анкара, Р. Турција, со поддршка на Меѓународната федерација на друштвата на Црвениот крст и црвената полумесечина и Националното друштво Турска полумесечина, се реализираше. На истата, претставен и разработен беше новиот прирачникот за Трговија со луѓе со цел унифицирање на работата на Националните друштва на ова поле.

По оваа работилница, нашето Национално друштво доби поддршка од Меѓународната федерација на друштвата на Црвен крст и Црвена полумесечина, за имплементација на проект на тема „превенција од Трговија со луѓе, во контекст на миграции“. Како дел од планираните проектните активности  во периодот од 13-15 септември Црвен крст на РМ реализираше работилница за обука на едукатори на оваа тема, подготвени и публикувани беа информативни и едукативни флаери на споменатата тема, се направи мапирање на состојбите во РМ, како и во рамки на ЦКРМ, како и SWOT анализа анализата за состојбите со темата Трговија со луѓе, во контекст на РМ и нашето Национално друштво Црвен крст на Република Македонија.

По завршување на обуката, обучените волонтери ќе имаат обврска да спроведат 3 (три) информативни работилници и тоа 2 (две) во училишни средини, и 1 (една) пред лица од локална самоуправа, директори на училишта, соработници од локалната средина.

На самата обука присуствуваше и гостин од Црвениот крст на Србија кој ја презентираше програмата како се имплементира во нивното национално и сподели алатки и искуства во работата со млади за превенција од трговија со луѓе кои можат да бидат од големо значење за идната работа на обучените едукатори.

< врати се назад