март 25, 2014

Проект грижа на стари лица во заедницата финансиран од Европска Унија

starilicaMакедонија како и многу европски земји се соoчува со стареење на населението. Поради проблемите кои со себе ги носи трендот на демографското стареење, на ова прашање му се посветува се повеќе внимание. Со зголемување на очекуваното траење на животот се зголемува и потребата за долгорочна нега и мобилни услуги за грижа на старите лица. Од таа причина Црвениот крст на РМ развива вонинституционални форми за поддршка на старите лица, што е и една од целите на Проектот „Грижа на стари лица во заедницата“.

Проектот е финансиран од Европската Унија во рамките на националната програма за привремена поддршка и јакнење на институционалните капацитети, IPA 2009.  Од страна на Европската Унија за имплементација на проектните активности обезбедени се средства во висина од 128.800 евра  (7.921.200 денари). Проектен партнер на Црвениот крст на РМ е Австрискиот црвен крст кој обезбеди поддршка во висина од 14.982 евра (921.393 денари) со кој националното друштво во досегашниот период остварува плодна соработка. Црвениот крст на РМ учествува со 6.038 евра  (371.337 денaри).

Проектните активности ќе се имплементираат во период од 18 месеци, завршно со јуни 2015 година, преку општинските организации на Црвен крст Прилеп, Кичево и Гостивар во соработка со единаесет граѓански здруженија.

Целта на проектот е  зајакнување на капацитетите на општинските организации на Црвен крст и граѓанските здруженија  за обезбедување на социјални сервиси за старите лица во Прилеп, Гостивар и Кичево, како и јакнење на соработката помеѓу граѓанскиот сектор и владините иснтитуции  и локланата самоуправа во областа на грижата на старите лица. Преку зајакнување на капацитетите ќе се подобри квалитетот на менаџирањето на волонтерите и мобилизирање на ресурси за развој на социјални програми за старите лица. Исто така со проектните активности ќе се актуелизираат  прашања за грижа на старите лица, како и ќе се подигне свеста на општата популација за поддршка и заштита на старите лица. Со имплементација на проектот ќе се придонесе во подобрување и про-активно учество на  граѓанскиот сектор во општествено – економскиот развој на Македонија и спроведување на законодавството на Евроспката Унија.

www.delmkd.ec.europa.eu

http://cfcd.finance.gov.mk/

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

http://www.nvosorabotka.gov.mk

< врати се назад