септември 25, 2017

Работилница со секретари, претседатели и потпретседатели на ООЦК/ЦКГС

Во  периодот 21-24 септември, 2017 година Црвениот крст на Република Македонија организираше работна средба со секретарите, претседатели и потпретседатели на Општинските организации на Црвен крст и Црвен крст на град Скопје (ООЦК/ЦКГС). Работната средба се одржа во центарот за кадри и рекреација Солферино во Струга. Работата се одвиваше во неколку фази. Секретарите на ООЦК/ЦКГС беа запознати со новата нормативна рамка поврзана со делувањето на националното друштво на национално и локално ниво како и новите софтверски решенија кои ќе бидат наскоро имплементирани во работата на организацијата. Работилницата беше искористена за спроведување на ориентациска обука за новоизбраната раководна структура на националното друштво при што учесниците беа запознати со различни аспекти поврзани со работата на националното друштво и Движењето. Новата раководна структура исто така беше запозната со десетгодишниот стратешки план на Црвениот крст на Република Македонија, нормативна рамка поврзана со делувањето на националното друштво и новите софтверски решенија кои имаат за цел да ја поуспешат работата на Црвениот крст на Република Македонија во претстојниот период.

< врати се назад