декември 16, 2015

Работилница со претставници од локални самоуправи за развој на соработката со Црвениот крст за програмите за менаџмент со катастрофи

Во периодот 11 – 13,12,2015 година во Центарот „Солферино“ во Струга, се одржа работилница со претставници од единиците на локалните самоуправи за развој на соработката на општинските организации на Црвен крст и единиците на локалните самоуправи во подготвеноста и дејствовањето во случај на катастрофи, како и за унапредување на соработката за поддршка на мигрантите кои транзитираат низ Македонија. Работилницата се имплементираше во рамките на Апелот за поддршка на активности на националното друштво кои се преземаат за помош на мигрантите.
На работилницата учествуваа претставници од 9 општински организации на Црвениот крст и тоа Охрид, Куманово, Штип, Виница, Свети Николе, Дебар, Крушево, Карпош и Кисела Вода, претставници од Црвен крст на Република Македонија и претставници на партнери на локално ниво.
На работилницата беа презентирани активностите кои Црвениот крст ги презема за помош на мигрантите, со поддршка на Меѓународната федерација, Високиот комесаријат за бегалци, национални друштва со кои Црвениот крст на РМ соработува, како и донатори и партнери во земјата, Стратешкиот план за подготвеност и дејствување при катастрофи 2012-2016, улогата на Националното друштво во системот за менаџирање со катастрофи во Република Македонија, а исто така за презентираа и другите актуелни програмски активности.
Исто така беа споделени позитивни практики од партнерската соработка на релевантните институции кои делуваат на локално ниво во одговор при кризни ситуации, како и беа нотирани предизвиците со кои се соочуваат во дејствување при итни ситуации.
Од работата во групи и дискусијата на учесниците, на работилницата беа предложени можни форми и методи за унапредување на партнерската соработка, со цел да се даде придонес во координиран пристап на сите релевантни институции за ублажување на последиците во кризни ситуации, со посебен акцент за поддршка на мигрантите кои транзитираат низ земјата

< врати се назад