септември 24, 2015

РЕАЛИЗИРАНА ОБУКА НА ВОЛОНТЕРИ ЗА УКАЖУВАЊЕ НА ПРВА ПОМОШ

Хуманитарната мисија на Црвениот крст на Р Македонија, е да го унапредува животот на вулнербилните групи на население ставајќи главен акцент на нивното здравје. Миграните се една од вулнерабилните групи на население поради голем број на причини како долг и исцрпен пат под тешки околности, недостиг на вода и храна,засолниште и безбедност итн.

Црвениот крст на Р Македонија од самиот почеток на мигранстката криза е активно вклучен хуманитарна помош со дистрибуција на храна, вода, облека,вреќи за спиење,ќебиња итн и укажување на прва помош на оние кои имаа потреба од истата.

Со цел зајакнување на капацитетите на мобилните тимови кои укажуваат прва помош, а со финансиска подршка на Светската здравствена организација –канцеларија Скопје во периодот од 22 -23ти септември 2015 година, Црвениот крст на Р Македонија спроведе основна обука за прва помош на волонтери кои ќе се вклучат во хуманитарните активностите на Црвениот крст за помош на мигрантите.

Обуката беше реализирана во соработка со Военно Медицинскиот Центар и имаше за цел стекнување на знаења и практични вештини од областа на првата помош. Волонтерите се стекнаа со теоретски и практични знаења и вештини за укажување на прва помош во случај на итни животозастрашувачки ситуации, препознавање на симптомите и навременно укажување на прва помош при повреди, крварења, шок, сончаница, топлотен удар, смрзнатини,хипотермија, срцево-белодробно оживување.

natparamed

< врати се назад