октомври 6, 2014

Реализирана Работилница во Голема група во рамки на проектот за Изработка на локален акционен и стратешки план за подобрување на контролата на туберкулоза во општина Валандово

На 03-ти октомври 2014 година во Валандово беше реализирана Работилница во голема група за Изработка на локален акционен и стратешки план за подобрување на контролата на туберкулоза во општина Валандово финансиран од Министерството за здравство со грант за туберкулоза од Глобалниот Фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија.

Проекотот користејќи ја методологијата на Заеднички развој на заедниците (методологија на Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина) има за цел да ги утврди приоритетите и проблемите во однос на туберкулозата на локално ниво и креирање на издржливи и ефикасни активности кои ќе допринесат за рано откривање на туберкулозата, поголем успех во излекувањето и подигнување на јавната свест за ова заболување, а истите ќе влезат во рамки на локалниот акционен план на општина Валандово.

На работилницата присуствуваа претставници од Црвениот крст на Р.Македонија,општинската организација на Црвениот крст на Валандово, претставник од локалната самоуправа на Валандово, социјални и здравствени претставници, претставници од образовниот сектор. Работилницата имаше за цел запознавање на присутните со резултатите добиени од теренското истражување кое беше реализирано во текот на проектот и имаше за цел отсликување на моменталната состојба, степенот на информираност на населението, утврдување на потребите и проблемите во однос на туберкулозата. Планот се очекува да биде подготвен во текот на месец октомври и поднесен до локалната самоуправа за негово одобрување.

 

< врати се назад