септември 18, 2017

СЕМИНАР ЗА ЕДУКАЦИЈА НА МЛАДИ МОТИВАТОРИ ЗА КРВОДАРИТЕЛСТВО СО КЛУБОВИ 25 И КЛУБ НА КРВОДАРИТЕЛИ

Семинарот  се одржа во хотел Солферино, Струга  од 15-17 септември 2017 година под мотото “Улогата на младите во процесот на мотивирање”.

 

На семинарот учествуваа  23 учесници – млади  мотиватори од Клубовите 25 на Градската организација на Црвен крст на Скопје, општинските организации на Црвен крст Битола и Охрид, млади од Клуб 25 на Црвен крст Тирана – Албанија и Клуб 25 на Црвен Крст Нови Сад од Република Србија, и 8 членови на Клубот на крводарители на Црвен крст на Скопје.

Учесниците на семинарот покажаа голема мотивираност за работа и активно учество на работилниците, интерес за презентираните теми, активно споделување на искуства, знаења и вештини, голема креативност и посветеност на тимската работа. Во групите се разви позитивна  и работна  атмосфера која резултираше со успешна работа  и  усвојување на нови знаења – што е предуслов за нивна идна добра активност како мотиватори за доброволно крводарителство.

Посебна придобивка на семинарот беше можноста за размена на искуства со претствниците од Албанија и Србија и градење на пријателства  меѓу учесниците – како можност за идна заедничка соработка на полето на доброволното крводарителство.  

Содржините и работилниците на семинарот овозможија сите учесници активно да  се вклучат во работата, можност да го искажат своето мислење и да го споделат искуството, можност да научат како се подготвува анкетен прашалник за поширока популација на тема крводарителство, спроведување на анкета, подготовка на кампања за промоција на крводарителство меѓу младите, тим и тимска работа, мотивација и демотивација кај младите, како да ги искажат своите презентерски вештини, подготовка на плакат за крводарителство и SWOT анализа.

На 16 септември 2017 година од страна на младите од Клубови 25 и членовите на Клубот на крводарители поделени во 4 групи беше спроведена анкета во централното подрачје на градот Охрид. Анкетниот прашалник беше подготвен од страна на учесниците на семинарот и беа анкетирани 40 лица. Резултатите од анкетата покажаа дека граѓаните на Охрид и туристите не се доволно информирани за крводарителството..

Семинарот  беше можност да се добијат нови информации  и да се научат нови содржини  за крводарителство, меѓусебно да  се информираат за активностите  на Клубовите 25 и Клубот на крводарители, да ги споделат позитивните искуства и примери преку power point  презентации и видео материјали.

Учесниците на семинарот имаа можност преку On line квиз апликација да си ги проверат своите знаења од тематика крводарителство. На крајот на семинарот преку евалуација се споделија очекувањата и се донесоа одредени заклучоци.

< врати се назад