декември 6, 2021

Семинар за крводарителство со студенти на тема ,,Кампања и техники за социјални медиуми,,

Во периодот од 03 – 05.12.2021 година во Струга –Хотел,,Солферино,, се одржа семинар за крводарителство со студенти на тема:,,Кампања и техники за социјални медиуми,,. На семинарот учествува 23 учесници од студентската популација, претставници  од општински организации на Црвен крст од Скопје (Центар, Карпош  и Гази Баба), Тетово, Штип и Битола.

Преку содржините за  комуникација и кампањи и социјални медиуми учесниците се запознаа со важноста на комуникацијата воопшто, начините на комуникација  во градењето на односи со идните крводарители, можностите на социјалните медиуми за планирање, организирање на кампањи и информирање за истите.

Содржините на обуката беа презентирани преку кратки презентации, филмови, видео спотови, а учесниците имаа можност за активно учество преку искажување на своето мислење низ бура на идеи, дискусии, работа во парови, работа во групи – каде ги практикуваа содржините кои беа презентирани.

Низ работата во групи учесниците креираа три кампањи и подготвија соопштенија за социјалните медиуми, а низ процесот на евалуација  споделија свои мислења,  впечатоци и сугестии за работата и за унапредување на крводарителството.

< врати се назад