декември 7, 2021

Зголемување на прекуграничната подготвеност преку заедничко управување со акциите на итни случаи во Југоисточна Европа

Југоисточна Европа бележи зголемување на фреквенцијата, непредвидливоста и интензитетот на катастрофи. Повеќето опасности имаат потенцијал да станат прекугранични настани за кои клучна е регионалната соработка. Глобалната здравствена итна помош КОВИД-19 покажа колку лесно можат да пропаднат националните и регионалните пазари за основни залихи и оттаму колку е важно да се имаат соодветни стратегии за прекугранично складирање и транспорт на сила.

Целта на проектот X-STOCK е да го подобри прекуграничното управување со итни случаи во Бугарија, Хрватска, Црна Гора, Северна Македонија и Србија преку зајакнување на прекуграничната подготвеност преку заедничко управување со залихите за итни случаи. Проектот X-STOCK ќе ги идентификува постојните празнини во прекуграничниот одговор за итни случаи во однос на политиките, акциите за итни случаи и прекуграничните договори за поддршка со предмети за итни случаи.

 

< врати се назад