февруари 28, 2018

Одржана работилница за менаџмент со човечки ресурси во Црвениот крст на Република Македонија

Во периодот 23-25,02,2018 година во Центарот за обука на кадри „Солферино“ во Струга, се одржа работилница за менаџмент на човечки ресурси со акцент на менаџмент со членството во Црвениот крст на Република Македонија. На работилницата учествуваа секретарите од 29 ООЦК и ЦКГС, кои имаа можност да споделуваат позитивни примери во работата со човечките ресурси, да дискутираат за предизвици со кои се соочуваат и да иницираат чекори за подобрување. Посебен дел од работилницата беше посветен на освежување на знаењата за менаџмент со човечките ресурси за што беше ангажиран надворешен консултант проф. Цветко Смилевски од Детра центар за едукација. Свои позитивни практики во менаџментот со човечките ресурси споделија и гостите на работилницата од Црвен крст на Србија и Црвен крст на Бугарија. Во еден дел од работилницата гостуваа и вкупно 16 волонтери и членови со различна улога во структурата на организацијата кои дадоа свои видувања и препораки за подобрување во работењето. На крајот од работилницата се подготви посебен Акциски план за унапредување на работата со членството и волонтерите во организацијата кој ќе биде предмет на разгледување на Раководниот одбор на организацијата.

< врати се назад