декември 14, 2021

Работилница за Теорија на промени во рамките на проектот InCARE

На 14.12.2021 година, во просториите на Центарот за Социјални претпријатија се одржа првиот дел од дводневната работилница  за „Развој на услуги на долгорочна нега и грижа со примена на Теорија на промени и пилотирање иновативни социјални услуги на долготрајна нега и грижа“.

Работилницата се спроведе во рамки на проектот ,,Поддршка на инклузивниот развој на услуги во заедницата за долготрајна нега преку вклученост на повеќе чинители (InCARE)“, поддржан од Европската Унија преку програмата „Вработување и социјални иновации – ЕаСИ“ заедно со Министерството за труд и социјална политика и Црвен Крст на Република Северна Македонија како партнери на проектот и Министерството за здравство како проектни соработници во РСМ.

Главните цели на работилницата беа:

  • Претставувањето на проектот „Поддршка на инклузивниот развој на услуги во заедницата за долготрајна нега преку вклученост на повеќе чинители (InCARE)“;
  • Утврдување на заедничките цели/визија за долготрајната нега и грижа во земјата
  • Дискусија и разработка на целите и карактеристиките на пилот компонентата (иновативната услуга „Итно копче“);
  • Вклученост на засегнатите страни во дизајнот и имплементацијата на пилот компонентата од перспектива на нејзина одржливост и прераснување во редовна услуга во системот на социјална заштита.

На работилницата учество земаа преставници од јавниот и приватниот сектор, како и корисници и провајдери на услугите за нега во нашата држава. Вториот дел од работилницата ќе биде одржан на 24.12.2021 година.

#InCARE-Europe #EaSI #LongTermCare

< врати се назад