декември 13, 2017

Седница на Собрание на Црвен крст на Република Македонија

На 12.12.2017 година, во Домот на хуманитарни организации: “Даре Џамбаз“ во Скопје, Црвениот крст на РМ ја одржа својата втора седница на Собранието за мандатниот период 2017-2021 година.

На седницата на Собранието на Црвениот крст на РМ се разгледаа и донесоа Статутарната одлука за изменување и дополнување и номотехничко уредување на  Статутот на Црвениот крст на РМ и други значајни документи кои ја надоградуваат нормативната рамка на работењето на Црвениот крст на РМ.

Генералниот секретар на Црвениот крст на РМ, д-р Саит Саити истакна дека предложените   акти од дневниот ред како што се правилници, политика, кодекс се дел од административно-правниот напредок во уредување на одредени материи кои не биле регулирани во соодветен документ или претрпеле соодветни измени и истите се во надлежност на донесување од страна на Собранието. Во претстојниот период следи и донесување на други акти заради заокружување на процесот на донесување на документи кои се во надлежност на раководната и управувачката структура на Црвениот крст на РМ – рече Саити.

Значајно е да се напомене дека пред донесување на документите, расправата беше организирана со работа во групи во кои беа вклучени сите членови на Собранието на Црвениот крст на РМ, каде тие имаа можност да ги истакнат своите предлози, забелешки и сугестии на предложените документи.

< врати се назад