мај 27, 2024

УСПЕШНО СПРОВЕДЕНА ПРОЦЕНКА НА ОРГАНИЗАЦИСКИ КАПАЦИТЕТИ ВО ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НЕГОТИНО

Во периодот од 22-23.05.2024 година, во Општинската организација Неготино се спроведе Проценка на организациски капацитети (ПОКОО). Мешовит тим составен од вработени лица, членови на раководната структура и волонтери на организацијата, со помош на тројцата обучени фасилитатори поминаа низ сет на алатки меѓу кои матрица со дефинирани индикатори, студии на случај за развој на ООЦК, ПОКОО игра за развој на Општинска организација и други дополнителни со кои се подготви пристап кој е соодветен за оваа Општинска организација со сите нејзини карактеристики и специфики. Со помош на овој инструмент развиен од Меѓународната Федерација на друштвата на Црвен крст и Црвена полумесечина, ООЦК Неготино на структуриран начин се самооцени во 34 организациски области во работењето, го препозна нивото на кое се наоѓа во контекст на овие области, утврди приоритети за развој за наредната година и подготви план со развојни активности на Општинската организација за наредните 12 месеци.

< врати се назад